Algemene Voorwaarden

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen boef&boefje en de afnemer (consument of zakelijke afnemer). Tenzij boef&boefje uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden.

In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich een situatie tussen boef&boefje en de koper voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden.

Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

Prijzen en aanbiedingen

Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is boef&boefje bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.

Boef&boefje kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Verzendkosten

De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen €4,25 bij pakketten van brievenbusformaat. De verzendkosten van brievenbuspost zijn afhankelijk van het gewicht en de grootte van het pakket.

Als de koper meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk.

 

Leveringen

Boef&boefje streeft er naar om alle bestellingen binnen 1-5 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden.

Boef&boefje is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Boef&boefje betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van boef&boefje worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 3 werkdagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

Boef&boefje is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.

Bij het plaatsen van uw bestelling dient u zelf zorg te dragen voor de vermelding van het juiste afleveradres. U wordt geacht deze gegevens bij iedere bestelling op juistheid te controleren en ze waar nodig aan te passen. Boef&boefje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het bezorgen van de bestelling op een onjuist adres, wanneer dit het gevolg is van typefouten en/of het invullen van onjuiste gegevens door de klant.

 

Betalingsmogelijkheden

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL. boef&boefje accepteert IDEAL betalingen van Nederlandse banken.

 

Reclamatie & Retourneren

Boef&boefje doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen of niet compleet zijn, dan dient u ons hier zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 7 dagen, per email van op de hoogte te stellen. Na de 7 dagen vervalt het recht op herroeping, boef&boefje zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen. Uitzondering op het retourbeleid zijn de gepersonaliseerde producten. De gepersonaliseerde producten kunnen helaas niet worden geretourneerd.

De verzendkosten van de retourzending komen te allen tijde voor rekening van de koper. De kosten voor ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden in mindering gebracht op uw terugbetaling.

Het retour sturen van een product is voor risico van de koper.

 

Pre-order

Boef&boefje verzend de pre-order producten zodra deze binnen zijn gekomen & klaargemaakt zijn. Dit kan enkele weken duren. De koper wordt op de hoogte gehouden zodra boef&boefje het product binnen heeft.

 

Aansprakelijkheid

Boef&boefje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van boef&boefje.

De aansprakelijkheid van boef&boefje is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

Iedere aansprakelijkheid van boef&boefje, van het personeel en de producten van boef&boefje voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Boef&boefje is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en boef&boefje, dan wel tussen boef&boefje en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en boef&boefje, is boef&boefje niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van boef&boefje

Overmacht

Boef&boefje is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de een koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop boef&boefje geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor boef&boefje niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Boef&boefje heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als boef&boefje het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden.

 

Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 

Privacy

Boef&boefje respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die deze partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van uw bestelling.

Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.